MYMARKETING

Mission and vision

МИСИЈА И ВИЗИЈА

3

Во завршниот дел од маркетинг каналот е добивање на фер цена за производ или услуга.

Да се соочиме… луѓето можат да го сакаат и знаат вашиот производ, тие можат да мислат дека имате најголеми и најдобри реклами во светот, може да ги добиете насловните страници во дневниот печат, но ако никој не ви плаќа доволно за да направите профит на крајот на денот, не сте го продале успешно вашиот производ или услуга.

“Бизнисот со маркетингот се фокусира на односите со луѓето”

Кога станува збор за маркетинг и рекламирање, нема речиси ништо што ние не сме го направиле за нашите клиенти, па дури и ако тие имаат уште една агенција со која соработуваат.

Повеќето бизниси имаат ексклузивна предност што нивната конкуренција не мора да ја има, па затоа ние можеме да ви покажеме како да добиете најмногу од вашиот постоечки бизнис/клиент и како да создадете ваши лојални клиенти, а не повремени.

Кога зборуваме за нашата улога како ваш маркетинг партнер, нашата компанија може да ви биде важен ресурс за речиси се што се однесува до маркетингот, рекламирањето, комуникациите и односите со јавноста.
Од кога имаме целосно разбирање за вашата ситуација, ние со нетрпение чекаме да ја развиеме вашата сеопфатна маркетинг стратегија, која е секогаш дизајнирана да ги постигне своите посакувани цели, а во исто време создаваме план за комуникации што ја интегрира мешавината на тактики и идеи.
Во текот на процесот на развивање на својата програма, секогаш нагласуваме силна порака. Ние применуваме најмодерни и најефикасни истражувања за да ги разбереме потребите на незадоволените клиенти, развиваме вистинска стратегија во комбинација со паметни и креативни решенија, а пак работата на терен ја извршуваме низ каналите кои не само што имаат смисла, но и низ тие што одговараат на достапните ресурси.

Работејки по строги процедури за квалитет, нашата цел е да понудиме најдобра услуга и најдобра цена во класа на услуги.

Scale_of_justice_2_new

Кај нас големината и моќта на клиентот не играат улога, бидејки еден голем и еден мал клиент добиваат истото ниво на услуга, бидејќи тие заслужуваат мерливи резултати и вредност за одвоениот буџет.

И на крајот…Секој ден е полн со предизвици, од кои голем дел се случуваат без предупредување. Кога тоа ќе се случи, јавете ни се, ние не само што ќе ви одговориме веднаш, ние ќе се справиме со секој детал од вaшето барање или проблем.

MISSION AND VISION

4

The final part of the marketing channel is obtaining a fair price for the product or service.

Let’s face it … people may love and know your product, they may think that you have the world’s greatest and best commercials, you may get the headlines in the daily newspapers, but if no one pays you enough to make a profit at the end of the day, you have not sold your product or service successfully.

 “Marketing business focuses on relations with people”

When it comes to marketing and advertising, there is almost nothing that we have not done for our clients, even if they have another agency that they cooperate with.

Most businesses have an exclusive advantage that their competition does not have to have, so we are able to show you how to get the most out of your existing business / client and how to create your loyal clients, and not occasional ones.

When we talk about our role as your marketing partner, our company may be an important resource for almost anything regarding marketing, advertising, communications and public relations.

As soon as we have obtained a full understanding of your situation, we are looking forward to develop your comprehensive marketing strategy, which is always designed to achieve the desired goals, and at the same time we create a communications plan that integrates a mixture of tactics and ideas.

During the process of developing our programme, we always highlight a strong message. We apply the most modern and efficient research to understand the needs of unsatisfied clients, we develop a real strategy in combination with smart and creative solutions, and we perform our field work not only through channels that make sense, but also through those corresponding to the available resources.

Working in line with most stringent quality procedures, our goal is to offer the best service and the best price in the respective class of services.

Vaga2

The size and power of the client do not matter to us, because a big and a small client receive the same level of service since they deserve measurable results and value for the allocated budget.

And in the end … Every day is full of challenges, many of which occur without warning. When this happens, call us, we will not only respond to you immediately, but we will also deal with every detail of your request or problem.

Top! MyMarketing 2011-2020
Social Links:
FACEBOOK
YOUTUBE